niedziela, 20.10.2019
O Teatrze

Teatr Trzech Kultur

Projekt współfinansowany z środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Sąsiedztwa Litwa – Polska – Obwód Kaliningradzki Federacji Rosyjskiej.

INTERREGINTERREG

Projekt budowany jest na koncepcji współpracy teatrów z trzech sąsiadujących ze sobą państw, tj.: Teatru im. Stefana Jaracza z Olsztyna, Teatru Dramatycznego z Kłajpedy, Teatru Muzycznego z Kłajpedy, Teatru Muzycznego z Kaliningradu.

Długofalowym celem projektu jest wzmacnianie gospodarki współpracujących regionów poprzez budowanie więzi między kulturami i mieszkańcami, poprawa wizerunku regionów partnerów i ich atrakcyjności turystycznej – tworzenie markowych produktow turystycznych opratych na kulturze współpracujących regionów.

Celem bezpośrednim jest budowanie i umacnianie współpracy pomiędzy partnerami poprzez:
* promowanie i prezentacje indywidualnych charakterów uczestniczących regionów (krajów);
* promowanie sztuki teatralnej charakterystycznej dla teatrów Europy Północnej i Wschodniej
* wymiana doświadczeń związanych z popularyzacją sztuki wyższej;
* wymiana doświadczeń (aktorów, reżyserów, studentów) w realizacji przedsięwzięć kulturalnych;
* kształcenie młodzieży w zakresie sztuki teatralnej (dramat i taniec);
* kształcenie kadr administracji resortów organizacji i animacji kultury
* powołanie w Olsztynie Teatru Muzycznego opartego na dośwaidczeniach i podbudowie partnerskich teatrów z Kłajpedy i Kaliningradu.

Konstrukcja projektu oparta jest na czterech płaszczyznach, dzięki czemu projekt swoim zasięgiem obejmie dużą grupę różnorodnych odbiorców, a co za tym idzie w sposób znaczący przyczyni się do budowania więzi między społecznościami regionu transgranicznego Polski – Rosji i Litwy. Płaszczyzny realizacji projektu odnoszą się do współpracy i wymiany doświadczeń: teatrów muzycznych (prezentacje sześciu spektakli), teatrów dramatycznych (prezentacje pięciu spektakli), wspólnych realizacji warsztatów mistrzowskich dla studentów, animatorów kultury z trzech państw (w sumie około 40 dni warsztatowych zwieńczonych realizacją wspólnego przedsięwzięcia artystycznego). Dodatkowym atutem prezentowanego projektu jest jego strategiczne podejście do promocji kultury wyższej, które przejawia się nie tylko w urozmaicaniu repertuarów, szkoleniu aktorów oraz animatorów kultury ale także w szkoleniu kadry odpowiedzialnej za promocję, obsługę widza oraz marketing. Taki układ projektu pozwala nie tylko na wymianę doświadczeń ale także na zbudowanie wspólnej strategii promocji „Teatrów Europy Północnej i Wschodniej”.

„Kłajpeda, Kaliningrad, Olsztyn. Współpraca transgraniczna” (“Theatre of three cultures: Klajpeda, Kaliningrad, Olsztyn. Cross-border co-operation”)


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.