niedziela, 20.10.2019
Studium Aktorskie

Studium aktorskie - o szkole

POLICEALNE STUDIUM AKTORSKIE
im. Aleksandra Sewruka
przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie

Dyrektor: dr hab. Janusz Kijowski
Rok założenia: 1991

Przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie od 1991 roku istnieje 4-letnie Studium Aktorskie ze specjalnością : aktorstwo dramatyczne. Do chwili obecnej wykształciło 154 absolwentów, którzy pracują jako aktorzy w wielu teatrach Polski. W lipcu 1998 roku Decyzją MKiSz Studium Aktorskie uzyskało uprawnienia szkoły publicznej, niniejszym uzyskując prawo wydawania dyplomów państwowych – w zawodzie aktora dramatu. Wynikiem porozumienia władz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i Dyrekcji Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie od roku akademickiego 2004/2005 słuchacze realizują dwa programy kształcenia, w Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie i studia zawodowe-licencjackie w Uniwersytecie na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną. Nauka trwa cztery lata. Absolwent Studium Aktorskiego uzyska dyplom w zawodzie aktora dramatu, absolwent UWM otrzymuje tytuł licencjata.

Policealnym Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka posiada uprawnienia szkoły publicznej
JAKA JEDYNA TEGO TYPU SZKOŁA W POLSCE PROPONUJE NOWE ROZWIĄZANIE EDUKACYJNE.
Studenci realizują dwa programy nauczania:
• w Studium Aktorskim,
• w Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną.

KONSULTACJE

dla kandydatów do Studium Aktorskiego: w soboty od 11 kwietnia – 30 maja 2015r., w godz. 15.00 -17.00 ( z wyłączeniem 2 maja 2015r.) Konsultacje stwarzają możliwość wstepnej oceny predyspozycji i uzdolnień kandydata. Należy zgłaszac się z przygotowanymi na egzamin utworami.

EGZAMINY WSTĘPNE

odbędą się w lipcu 2015 r.

Nauka w szkole jest BEZPŁATNA. Zajęcia trwają od 1 września do 30 czerwca.

Termin składania dokumentów:
• Studium Aktorskie: do 30 czerwca 2015 r.
• Rejestracja w systemie IRK www.irk.uwm.edu.pl

WARUNKI NABORU NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016:
wymagania: świadectwo dojrzałości, dobra prezencja, dykcja, sprawność fizyczna, poczucie rytmu, słuch muzyczny.
zasady przyjęć: kandydat przygotowuje 3 utwory pisane wierszem (w tym 1 tekst klasyczny), 2 fragmenty prozy, 1 piosenkę lub pieśń ( teksty powinny być różnorodne, uznanych autorów).
1. Ocena predyspozycji kandydata w zakresie głosu, wymowy, rytmiki i ruchu.
2. Egzamin aktorski ( oceniane są warunki głosowe, dykcyjne, sceniczne, interpretacja tekstów i piosenek, zadania aktorskie).
3. Test w wiedzy o teatrze, kulturze, literaturze i sztuce.
Nauka trwa cztery lata. Do chwili obecnej Studenci ucząc się warsztatu, partnerują profesjonalnym aktorom w spektaklach repertuarowych Teatru. Absolwenci Studium Aktorskiego otrzymują dyplom w zawodzie AKTORA DRAMATU. Absolwenci UWM uzyskują tytuł licencjata.


KANDYDACI SKŁADAJĄ DWA KOMPLETY DOKUMENTÓW:
1. Do Policealnego Studium Aktorskiego im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie wymagane są następujące dokumenty:
- podanie z trzema zdjęciami (brak formularza zgłoszeniowego) życiorys,
- odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę,
- kserokopia dowodu osobistego - strony 1 i 2,
- zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia,
- zaświadczenie od lekarza specjalisty – foniatry,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej
- spis prezentowanych na egzaminie tekstów z nutami utworów muzycznych.
Wymienione dokumenty należy składać do dnia 30.06.2015 r. na adres:
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, 10–118 Olsztyn, ul.1 Maja 4, Numer konta : 40 1540 1072 2107 9100 0583 0001
tel./faks: 89 527 43 88, 89 534 01 09 w. 39
e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl,
www.teatr.olsztyn.pl
strona studentów: www.studiumaktorskie.pl

2. Od kandydatów na I rok studiów w UWM wymagane są następujące dokumenty:
• Termin rejestracji w systemie IRK – (www.uwm.edu.pl/wnsis )
Po przeprowadzeniu rejestracji internetowej od kandydatów na I rok studiów w UWM wymagane jest dostarczenie dokumentów:
- świadectwo dojrzałości w oryginale lub odpis świadectwa dojrzałości wydany przez szkołę/Okręgową Komisję Egzaminacyjną,
- świadectwo ukończenia szkoły średniej w oryginale lub kopia poświadczona notarialnie lub przez Komisję Rekrutacyjną,
- dowód wniesienia opłaty rekrutacyjnej,
- kserokopia dowodu osobistego (strony 1 i 2),
- orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do studiów na obranym kierunku, zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi,
- trzy fotografie w formie papierowej o wymiarach 35x45 mm, opisanymi na odwrocie strony imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL,
- fotografia w formie elektronicznej (płyta CD opisana imieniem/imionami i nazwiskiem oraz nr PESEL, spełniająca następujące wymagania techniczne: postać cyfrowa o rozdzielczości 300 punktów na cal (300 dpi) w formie JPG, rzeczywisty rozmiar wydruku: podstawa 2,00 cm (236 pikseli) na wysokość 2,50 cm (295 pikseli); fotografie (formy: papierowa i elektroniczna ) powinny spełniać wymagania stosowane przy wydawaniu dowodów osobistych.

Punkt Internetowej Rejestracji Kandydatów na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie zlokalizowany jest w Bibliotece Uniwersyteckiej, Olsztyn-Kortowo, ul. M. Oczapowskiego 12 B

NAUKA W SZKOLE JEST BEZPŁATNA
Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie
ul. 1 Maja 4, 10 – 118 Olsztyn
Sekretariat Studium: tel./faks: 89 527 43 88,
centrala: tel. 89 534 01 09 w. 39
Sekretariat Teatru: tel. 89 527 29 63, faks 89 527 44 46
e-mail: studium.aktorskie@teatr.olsztyn.pl
www.teatr.olsztyn.pl


NIEZALEŻNA STRONA STUDENTÓW


Olsztyn, 29.08.2014 r.
STATUT POLICEALNEGO STUDIUM AKTORSKIEGO

§1

Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Tetrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie zostało utworzone na podstawie Zarządzenia Nr 92 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 23 października 1998 r. zmieniające zarządzenie w sprawie nadania Statutu Państwowemu Teatrowi im. Stefana Jaracza w Olsztynie. Na podstawie art.13 ust.l i 2 ustawy z dnia 25 października 1991 r. o organizacji i prowadzeniu działalności kulturalnej ( Dz. U. z 1997r. Nr 110, poz. 721 ) zarządza się co następuje : § 1. W § 3 zarządzenia Nr 242/92 Wojewody Olsztyńskiego z dnia 24 czerwca 1992 r. w sprawie nadania Statutu Państwowemu Teatrowi im. Stefana Jaracza w Olsztynie dodaje się tiret: ” - prowadzenie Studium Aktorskiego ”
1. Policealne Studium Aktorskie im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza w Olsztynie jest niepubliczną Szkołą artystyczną o uprawnieniach Szkoły publicznej.
2. Organem prowadzącym Szkołę jest Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.
3. Siedzibą Szkoły jest budynek Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie przy ulicy 1 Maja 4.
4. Celem działania Szkoły jest kształcenie absolwentów liceum ogólnokształcącego, profilowanego, zawodowego oraz technikum, na kierunku aktorskim.
5. Nadzór pedagogiczny nad Szkołą sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6. Szkoła używa pieczęci firmowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumenty zgodnie z odrębnymi przepisami.

§2

1. Nauka w Studium trwa cztery lata i podzielona jest na osiem semestrów zgodnie z organizacją roku szkolnego i ramowym planem nauczania.
2. Każdy semestr zakończony jest sesją egzaminacyjną. Okres czteroletniej nauki kończy egzamin dyplomowy przed Państwową Komisją Egzaminacyjną. Absolwent Szkoły otrzymuje dyplom ukończenia Studium upoważniający do wykonania zawodu aktora dramatu.
3. Słuchacze Policealnego Studium Aktorskim im. Aleksandra Sewruka przy Teatrze im. Stefana Jaracza, w wyniku porozumienia zawartego pomiędzy Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim a Dyrekcją Teatru, mają możliwość studiowania na kierunku pedagogika szkolna z animacją kulturalną na Wydziale Nauk Społecznych. Absolwent Uniwersytetu po trzech latach uzyskuje tytuł licencjata.

§3

1. Organami Szkoły są:
a / Dyrektor Szkoły b / Rada Pedagogiczna c / Samorząd Słuchaczy
2. Dyrektorem Szkoły jest Dyrektor Naczelny i Artystyczny Teatru, lub powołana przez Dyrektora Naczelnego Teatru osoba posiadająca odpowiednie przygotowanie zawodowe.
Do kompetencji Dyrektora Szkoły należy w szczególności:
- nadzór nad realizacją programu nauczania,
- kierowanie bieżącą działalnością dydaktyczno-wychowawczą Szkoły, oraz reprezentowanie jej na zewnątrz,
- sprawowanie nadzoru pedagogicznego,
- realizowanie decyzji Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji,
- dysponowanie środkami ujętymi w planie finansowym Szkoły i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie,
- organizowanie administracyjnej i finansowej obsługi Szkoły,
- zatrudnianie nauczycieli oraz innych pracowników Szkoły,
- opracowanie arkusza organizacji Szkoły na dany rok uwzględniającego szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w porozumieniu z organem nadzorującym Szkołę / obowiązkowe i nadobowiązkowe /,
- powoływanie Komisji Rekrutacyjno-Kwalifikacyjnej w celu przeprowadzania Egzaminów wstępnych oraz organizowanie egzaminów dyplomowych, wraz z proponowaniem przewodniczącego Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, którego powołuje Dyrektor Centrum Edukacji Artystycznej,
- przyznanie nagród oraz wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Szkoły zgodnie z regulaminem Pracy Teatru,
- występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień nauczycielom i innym pracownikom Szkoły,
- Dyrektor Szkoły w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z Radą Pedagogiczną i Samorządem Słuchaczy może opierać się na ich opiniach i decyzjach.
3. W strukturze organizacyjnej Szkoły utworzone są stanowiska : Kierownik Działu Nauczania i Referent d/s Nauczania i Obsługi Szkoły.
4. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy zatrudnieni w Szkole nauczyciele, niezależnie od rodzaju zatrudnienia
Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy :
- zatwierdzenie planów pracy Szkoły,
- zatwierdzanie wyników klasyfikacji i promocji słuchaczy,
- podejmowanie Decyzji w sprawie skreślenia słuchaczy i ewentualnego ponownego ich przyjęcia.
5. W skład Samorządu Słuchaczy wchodzi sześciu przedstawicieli słuchaczy, którzy zostali wybrani w tajnym głosowaniu. Przedstawiciele Samorządu współpracują z Dyrektorem Szkoły i Radą Pedagogiczną w zakresie dotyczącym spraw słuchaczy, mogą również uczestniczyć w części posiedzeń Rady Pedagogicznej.

§4

1. Klasyfikacja i promowanie słuchaczy odbywa się na podstawie wyników sesji egzaminacyjnej. Oceny w skali 1-6 ( 10-25, 4-20, 3-15,1-10 pkt. załącznik nr 1, WSO pkt. 3) wystawia nauczyciel danego przedmiotu, biorąc pod uwagę pracę i postępy słuchacza w trakcie nauki semestralnej, obecność i aktywność na zajęciach. Dyrektor Szkoły powołuje komisję złożoną z nauczycieli do przeprowadzenia egzaminu kwalifikacyjnego.
2. Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników semestralnych klasyfikacji i obejmuje podjęcie decyzji o : a/ promowaniu słuchaczy na semestr, rok programowo wyżej; b/ wystąpieniu o przyznanie stypendium. cl skreśleniu z listy słuchaczy Studium Aktorskiego
3. Słuchacz, który uzyskał z przedmiotu nadobowiązkowego ocenę niedostateczną, może ubiegać się o prawo do poprawki w terminie i na zasadach ustalonych w regulaminie.
4. Słuchacz, który uzyskał z przedmiotów obowiązkowych zawodowych, ocenę dopuszczającą zostanie skreślony z listy słuchaczy.
5. Słuchacz, który nie spełnił warunków określonych w § 4 pkt.l, podlega skreśleniu z listy słuchaczy, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie roku (semestrów).
6. W ciągu całego czteroletniego cyklu kształcenia słuchacz może powtarzać rok tylko jeden raz.

§5

1. Słuchacz ma prawo do :
a/ opieki wychowawczej i warunków w szkole zapewniających ochronę i poszanowanie jego godności, bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami dyskryminacji oraz przemocy fizycznej bądź psychicznej,
b/ ochrony przed uzależnieniami, demoralizacją, szkodliwymi treściami oraz innymi przejawami patologii społecznej,
c/ korzystania w szkole z zorganizowanego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej, procesu dydaktycznego, wychowawczego i opieki, z uwzględnieniem jego wieku i rozwoju psychofizycznego; odpowiedniej do jego sytuacji i możliwości szkoły pomocy w przypadku trudności życiowych, materialnych, szkolnych,
d/ rozwijania uzdolnień i zainteresowań oraz uzyskania pomocy w planowaniu swojego rozwoju,
e/ informacji o wymaganiach edukacyjnych i sposobach sprawdzania osiągnięć,
f/ obiektywnej, jawnej i umotywowanej ( na prośbę zainteresowanego ) oceny zachowania i za postępy w nauce,
g/ udziału w zajęciach pozalekcyjnych i imprezach organizowanych przez szkołę, h/ działania w Samorządzie Słuchaczy,
i/ ubiegania się o udział w reprezentacji szkoły w imprezach artystycznych i sportowych oraz w innych formach współzawodnictwa słuchaczy,
j/ wiedzy o swoich obowiązkach oraz środkach, jakie mogą być stosowane w przypadku ich naruszenia,
k/ wiedzy o przysługujących mu prawach oraz środkach ochrony tych praw.
2. Słuchacz ma obowiązek przestrzegać postanowień zawartych w statucie:
a/ zobowiązany jest uczęszczać na zajęcia wynikające z planu zajęć, przybywać na nie punktualnie,
b/ systematycznie przygotowywać się do zajęć,
c/ usprawiedliwić nieobecność na zajęciach - usprawiedliwienie winien przedłożyć opiekunowi roku w dniu stawienia się na zajęcia;
• dokumentem usprawiedliwiającym nieobecność słuchacza na zajęciach jest zaświadczenie lekarskie;
3. Słuchacz ma obowiązek przestrzegania zasad kultury osobistej i współżycia społecznego oraz właściwego zachowania wobec nauczycieli i innych pracowników szkoły, teatru oraz pozostałych słuchaczy.
4. Słuchacz ma obowiązek zdobywania wiedzy i przygotowania się do zajęć edukacyjnych.
5. Słuchacz ma obowiązek dbania o wspólne dobro, ład i porządek w szkole i teatrze.
6. Słuchacz ma obowiązek przeciwstawiania się, w miarę możliwości, przejawom agresji, wandalizmu i wulgarności.

§6

1. Rok szkolny organizowany jest analogicznie jak w szkołach artystycznych.
2. Zajęcia dydaktyczne odbywają się zgodnie z tygodniowym planem nauki, który nie może kolidować z planem prób i przedstawień teatru. W wypadku nakładania się zajęć, słuchacz winien uczestniczyć w takim wypadku w wyznaczonych zajęciach teatru, zaś jego nieobecność na zajęciach w Studium należy uważać za usprawiedliwioną.
3. Podstawową formą pracy Studium są zajęcia dydaktyczne prowadzone w systemie lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
4. W czasie całego cyklu nauczania, słuchacze Studium uczestniczą obowiązkowo w praktykach zawodowych do których zalicza się czynny udział w próbach oraz spektaklach wystawianych przez Teatr.

§7

1. Nauczyciele i słuchacze Studium mają prawo do korzystania z biblioteki znajdującej się w Teatrze.

§8

1. Do obowiązków nauczycieli Studium należy :
- realizacja programu nauczania danego przedmiotu,
- odpowiedzialność za życie, zdrowie i bezpieczeństwo słuchaczy,
- dbanie o pomoce dydaktyczne, sprzęt szkolny i teatralny oraz o pomieszczenia w których odbywają się zajęcia,
- wspieranie rozwoju psychofizycznego słuchaczy, ich zdolności i zainteresowań,
- bezstronna i obiektywna ocena słuchaczy, oraz ich sprawiedliwe traktowanie,
- udzielanie pomocy w przezwyciężaniu trudności związanych z procesem kształcenia,
- doskonalenia umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej.
2. Nauczyciele Studium obowiązani są do sprawdzania obecności na zajęciach oraz informowanie opiekuna roku o absencji poszczególnych słuchaczy. Nauczyciel powinien też wcześnie sygnalizować wszelkie problemy wynikające z pracy ze słuchaczami opiekunowi roku a w szczególnych sytuacjach Dyrektorowi Szkoły.
3. Nauczyciel obowiązany jest rzetelnie realizować zadania związane z powierzonym mu stanowiskiem oraz podstawowymi funkcjami szkoły : dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą; wspierać każdego słuchacza w jego rozwoju oraz dążyć do pełni własnego rozwoju osobowego. Nauczyciel obowiązany jest kształcić i wychowywać młodzież w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka; dbać o kształtowanie u słuchaczy moralnych i obywatelskich postaw zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów.
4. Prawa nauczycieli Studium Aktorskiego wynikają z uregulowań Kodeksu Pracy i Regulaminu Pracy Teatru im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

§9

1. Spośród nauczycieli Studium Dyrektor szkoły powołuje opiekunów poszczególnych lat.
2. Opiekun roku służy swoja pomocą i doświadczeniem w przypadku zgłaszanych przez słuchaczy problemów, podejmuje działania umożliwiające rozwiązywanie konfliktów wśród słuchaczy danego roku, niezwłocznie reaguje na sygnalizowane przez nauczycieli czy innych pracowników teatru przypadki naruszania dyscypliny i ustalonego porządku.
3. Opiekun roku może też wnioskować do dyrektora teatru o nagrody i wyróżnienia dla poszczególnych słuchaczy.

§10

1. Do Studium przyjmowani są absolwenci liceum ogólnokształcącego, profilowanego, zawodowego oraz technikum, na podstawie komisyjnych egzaminów wstępnych.
2. Kandydatów przystępujących do egzaminów wstępnych nie obowiązuje limit wiekowy.
3. Dyrektor Szkoły jest Przewodniczącym Komisji Rekrutacyjnej i ustala skład Komisji Zespołów Tematycznych.
4. Klasyfikacja kandydatów odbywa się na podstawie punktacji. W przypadku spornych o przyjęciu kandydatów decyduje głosowanie.
5. Limit miejsc na pierwszym roku ustala Dyrektor Szkoły.

§11

1. Dyrektor Szkoły może wprowadzić na wniosek Rady Pedagogicznej lub przedstawicieli Samorządu Słuchaczy dodatkowe zajęcia fakultatywne uwzględniające potrzeby rozwojowe słuchaczy.

§12

1. Środki na działalność Studium mogą być pozyskiwane z dotacji i subwencji pochodzących z budżetu Państwa, dotacji przedmiotowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Centrum Edukacji Artystycznej, Urzędu Marszałkowskiego, i innych Samorządów lokalnych, darowizn i osób prywatnych, a także środków własnych Teatru.
2. Do efektywnego pozyskiwania środków na działalność Studium organ prowadzący Studium może powołać specjalną Fundację.
3. Obsługę finansową, administracyjną i techniczną Studium, zapewnia Teatr im. Stefana Jaracza w Olsztynie.

§13

1. Zmian w Statucie może dokonać organ prowadzący Studium.
2. Z chwilą wejścia w życie niniejszego Statutu dnia 06.02.2014 r. traci moc dotychczasowy z dnia 28.06.2010r.


Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 oraz Budżetu Państwa.